Berkshire Hathaway là một tập đoàn phức hợp nhưng không phức tạp. Hiện tại, tập đoàn bao gồm gần 100 doanh nghiệp độc lập đó là các công ty tái bảo hiểm mà tôi đã đề cập đến ở chương trước, và rất nhiều các doanh nghiệp phi bảo hiểm khác được mua lại thông qua nguồn lợi tức của tập đoàn bảo hiểm. Sử dụng dòng tiền mặt đó, tập đoàn cũng mua cả cổ phiếu và trái phiếu của các công ty phát hành ra công chúng. Xuyên suốt tất cả các hoạt động này là lối suy nghĩ thực tế của Warren Buffett trong cách nhìn nhận một vụ đầu tư: Khi nào ông xem xét mua lại toàn bộ công ty, hay khi nào thì ông đánh giá để mua chứng khoán.

Buffett tin tưởng rằng, không có sự khác biệt cơ bản nào giữa hai công việc trên. Cả hai đều biến ông trở thành chủ sở hữu của một công ty. Vì thế, theo ông, cả hai quyết định đều nên xuất phát từ quan điểm của người chủ. Đây là điều quan trọng nhất để hiểu phương pháp đầu tư của Buffett: Mua cổ phiếu có nghĩa là mua một doanh nghiệp và đòi hỏi một phương pháp tương tự. Thực tế, Buffett luôn ưu tiên sở hữu trực tiếp một công ty, bởi vì việc này cho phép ông gây ảnh hưởng tới việc ông coi là vấn đề then chốt nhất trong một công ty đó là: Phân bổ nguồn vốn. Nhưng khi cổ phiếu thể hiện một giá trị tốt hơn, ông sẽ lựa chọn sở hữu một phần của một công ty thông qua việc mua cổ phiếu thường của công ty đó.

Trong bất cứ trường hợp nào, Buffett cũng thực hiện một chiến lược giống nhau: Ông tìm kiếm những công ty mà ông biết rõ, có lịch sử lợi nhuận ổn định, triển vọng phát triển dài hạn, có khả năng thu được lợi nhuận tốt từ vốn thông qua phát hành cổ phiếu với mức nợ thấp, và do những con người có đủ khả năng và chân thật điều hành, và quan trọng là những công ty đó phải luôn được chào bán với giá hấp dẫn. Phương thức hướng về chủ sở hữu khi xem xét những vụ đầu tư tiềm năng là nền tảng cho phương pháp đầu tư của Buffett.

Tất cả những gì chúng ta muốn là đầu tư vào những công ty chúng ta hiểu biết, do những người chúng ta yêu quý điều hành, và chào giá hấp dẫn, cân xứng với triển vọng trong tương lai.