Bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài sản nợ, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty tại một thời điểm cụ thể vào tạo cơ sở cho việc tính toán tỷ lệ hoàn vốn và đáng giá cấu trúc vốn của công ty. Đó là một báo cáo tài chính cung cấp một bức chân dung về những gì một công ty sở hữu và nợ, cũng như số tiền đầu tư của các cổ đông.

bảng cân đối kế toán.jpeg

Bảng cân đối tuân thủ phương trình sau, trong đó tài sản ở một bên và nợ phải trả cộng với vốn chủ sở hữu của cổ đông, cân đối ra:

Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu của cổ đông

Điều này là trực quan: Một công ty phải trả cho tất cả những thứ mà họ sở hữu bằng cách vay tiền hoặc lấy nó từ các nhà đầu tư.

Ví dụ: nếu một công ty nhận khoản vay 4000 đô la trong năm năm từ ngân hàng, tài sản của công ty, cụ thể là khoản tiền mặt sẽ tăng thêm 4000 đô la; các khoản nợ của nó – cụ thể là khoản tiền mặt cũng sẽ tăng thêm 4000 đô la, cân bằng hai mặt của phương trình trên. Nếu câu ty lấy 8000 đô la từ các nhà đầu tư, tài sản của công ty sẽ tăng theo số tiền đó, cũng như vốn chủ sở hữu của các cổ đông. Tất cả các khoản thu mà công ty tạo ra vượt quá các khoản nợ của nó sẽ đi vào tài khoản vốn cổ đông, đại diện cho tài sản ròng mà các chủ sở hữu nắm giữ. Các khoản thu này sx được cân đối về phía tài sản, xuất hiện dưới dạng tiền mặt, đầu tư, hàng tồn kho hoặc một số tài sản khác.

Tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của mỗi cổ đông bao gồm một số tài khoản nhỏ hơn phá vỡ các chi tiết cụ thể về tài chính của công ty. Các tài khoản này rất khác nhau tùy theo ngành và các thuật ngữ tương tự có thể có ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào bản chất của doanh nghiệp.

Tài sản

Trong phân khúc tài sản, các tài sản được liệt kê từ trên xuống dưới theo thứ tự, nghĩa là chúng có thể dễ dàng chuyển dổi thành tiền mặt. Chúng được chia thành các tài sản hiện tại, những tài sản có thể được chuyển đổi thành tiền mặt trong một năm hoặc ít hơn; và tài sản dài hạn.

Dưới đây là thứ tự chung của các tài sản trong tài sản hiện tại:

 • Tiền và các khoản tương đương tiền: các tài sản có tính thanh khoản cao nhất, chúng có thể bao gồm tín phiếu kho bạc và chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn, cũng như tiền mặt.
 • Chứng khoán có thể bán được: chứng khoán vốn và chứng khoán nợ có thanh khoản
 • Các khoản phải thu: tiền mà khách hàng nợ công ty, có thể bao gồm cả trợ cấp cho các tài khoản nghi ngờ, vì một tỷ lệ khách hàng nhất định có thể không trả được.
 • Hàng tồn kho: hàng sẵn có để bán, có giá trị thấp hơn giá gốc hoặc giá thị trường.
 • Chi phí trả trước: thể hiện được giá trị đã thanh toán, chẳng hạn như bảo hiểm, hợp đồng quảng cáo hoặc tiền thuê.

Nợ phải trả

Nợ phải trả là một khoản mà công ty nợ bên ngoài, từ các hóa đơn phải trả cho nhà cung cấp đến lãi cho trái phiếu mà công ty đã phát hành cho các chủ nợ để thuê, tiện ích và tiền lương. Nợ ngắn hạn là những khoản nợ đến hạn trong vòng một năm và được liệt kê theo thứ tự ngày đáo hạn của chúng. Nợ dài hạn là khoản phải trả trong hơn 1 năm.

Các khoản nợ ngắn hạn có thể bao gồm:

 • Tỷ lệ hiện tại của khoản vay dài hạn
 • Nợ ngân hàng
 • Tiền lãi phải trả
 • Cho thuê, thuế, tiện ích
 • Tiện lương phải trả
 • Trả trước của khách hàng
 • Cổ tức phải trả

Nợ dài hạn có thể bao gồm:

 • Lãi gốc trên trái phiếu phát hành
 • Trách nhiệm quỹ hưu trí: số tiền mà một công ty bắt buộc phải trả vào tài khoản hưu trí của nhân viên
 • Thuế thu nhập hoãn lại: thuế đã được tích lũy nhưng sẽ không cần phải thanh toán trong vòng 1 năm nữa; bên cạnh thời gian, con số này điều hòa sự khác biệt giữa các yêu cầu về báo cáo tài chính và cách đánh giá thuế, chẳng hạn như tính toán khấu hao

Một số khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, có nghĩa là chúng sẽ không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán.

Vốn chủ sở hữu của cổ đông

Vốn chủ sở hữu của cổ đông là tiền quy cho chủ sở hữu doanh nghiệp, nghĩa là cổ đông của công ty. Nó còn được gọi là tài sản ròng, vì nó tương đương với tổng tài sản của một công ty trừ đi các khoản nợ của nó, nghĩa là khoản nợ mà nó không nợ các cổ đông.

Thu nhập giữ lại là thu nhập ròng mà một công ty tái đầu tư vào doanh nghiệp hoặc sử dụng để trả nợ; phần còn lại được chia cho các cổ đông dưới dạng cổ tức.

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu mà một công ty đã mua lại hoặc không bao giờ phát hành ở nơi đầu tiên. Nó có thể được bán vào một ngày sau đó để tăng tiền mặt hoặc dành riêng để đẩy lùi sự tiếp quản thù địch.

Một số công ty phát hành cổ phiếu ưu đãi, sẽ được liệt kê tách biệt với cổ phiếu phổ thông theo vốn chủ sở hữu của cổ đông. Cổ phiếu ưu đãi được gán một mệnh giá tùy ý – như là cổ phiếu phổ thông, trong một số trường hợp, không làm ảnh hưởng đến giá trị thị trường của cổ phiếu. Tài khoản cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi được tính bằng cách nhân mệnh giá với số lượng cổ phiếu phát hành.

Vốn thanh toán bổ sung hoặc thặng dư vốn đại diện cho số tiền mà các cổ đông đã đầu tư vượt quá tài khoản cổ phiếu phổ thông hoặc cổ phiếu ưu đãi, dựa trên mệnh giá thay vì giá thị trường. Vốn chủ sở hữu của cổ đông không liên quan trực tiếp đến vốn hóa thị trường của công ty: giá trị này dựa trên giá hiện tại của cổ phiếu, trong khi vốn thanh toán là tổng vốn chủ sở hữu đã mua được ở bất kỳ giá nào.

Làm thế nào để hiểu một bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một bức chân dung, thể hiện trạng thái tài chính của công ty tại một thời điểm. Chính nó, nó không thể cho một cảm giác về các xu hướng đang diễn ra trong một thời gian dài hơn. Vì lý do này, bảng cân đối kế toán nên được so sánh với các giai đoạn trước. Nó cũng nên được so sánh với những doanh nghiệp khác nhau của cùng ngành, vì các ngành khác nhau có cách tiếp cận khác nhau.

Một số tỷ lệ được lấy từ bảng cân đối kế toán giúp các nhà đầu tư hiểu được mức độ lành mạnh của một công ty. Chúng bao gồm tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, cùng với nhiều tỷ lệ khác. Báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng cung cấp bối cảnh có giá trị để đánh giá tài chính của công ty, cũng như bất kỳ ghi chú hoặc phụ lục nào trong báo cáo thu nhập có thể tham khảo lại bảng cân đối.