Các loại sản phẩm phái sinh khác nhau có cơ chế giá khác nhau. Chứng khoán phái sinh là các công cụ tài chính có giá trị phụ thuộc vào giá của một tài sản cơ sở nhằm nhiều mục tiêu khác nhau như phân tán rủi ro, bảo vệ lợi nhuận hoặc tạo lợi nhuận. Các loại phái sinh phổ biến nhất là hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn và hợp đồng hoán đổi. Các loại chứng khoán phái sinh kỳ lạ hơn có thể dựa trên các yếu tố như thời tiết hoặc khí thải carbon.

Giá của chứng khoán phái sinh được xác định như thế nào.jpg

Tại Việt Nam, sản phẩm phái sinh đầu tiên ra mắt là Hợp đồng tương lai – Thỏa thuận mua bán giữa người mua và người bán tại một thời điểm nhất định trong tương lai với giá được xác định trước. Hợp đồng tương lai thường được phân loại dựa vào tài sản cơ sở như: hàng hóa cơ bản, tiền tệ, chỉ số cổ phiếu, trái phiếu…)

Ví dụ, hãy xem xét một hợp đồng tương lai ngô đại diện cho 5.000 giạ ngô. Nếu ngô được giao dịch ở mức 5 đô la mỗi giạ, giá trị của hợp đồng là 25.000 đô la. Hợp đồng tương lai được chuẩn hóa, niêm yết bao gồm một số tiền nhất định và chất lượng của hàng hóa cơ bản, do đó có thể được giao dịch trên thị trường giao dịch tập trung. Giá của một hợp đồng tương lai được xác định dựa trên cung và cầu thực tế của các giao dịch xảy ra trên thị trường đối với hợp đồng đó. Người mua và người bán sẽ đặt lệnh và lệnh sẽ được khớp thông qua đấu giá liên tục trên Sở giao dịch.

Tùy chọn về cổ phiếu và các quỹ giao dịch hoán đổi cũng là hợp đồng phái sinh phổ biến. Tùy chọn cung cấp cho người mua quyền, trái với nghĩa vụ, mua hoặc bán 100 cổ phiếu của một cổ phiếu với giá thực hiện trong một khoảng thời gian xác định trước.

Mô hình định giá nổi tiếng nhất cho các tùy chọn là phương pháp Black-Scholes. Phương pháp này xem xét giá cổ phiếu cơ bản, giá thực hiện quyền chọn, thời gian cho đến khi tùy chọn hết hạn, biến động cổ phiếu cơ bản và lãi suất không có rủi ro để cung cấp giá trị cho quyền chọn.

Xem thêm: Tìm hiểu về mô hình Black-Scholes tại đây.