Có một số tùy chọn đầu tư có sẵn cho những người muốn kiếm tiền trên thị trường chứng khoán thông qua cổ phiếu ưu đãi. Hầu hết mọi người có thể nghĩ về cổ phiếu phổ thông khi họ nghĩ đến việc đầu tư vào cổ phiếu, nhưng cổ phiếu ưu đãi cũng có thể là một phương tiện đầu tư sinh lợi.

cổ phiếu ưu đãi là gì

Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu ưu đãi, còn được gọi là cổ phần ưu đãi, được đặt tên như vậy vì cổ đông ưu tiên có yêu cầu cao hơn đối với tài sản của công ty phát hành so với cổ đông phổ thông . Trong trường hợp cực đoan nhất, điều này có nghĩa là cổ đông ưu tiên phải được trả lãi cho công ty của mình trước cổ đông phổ thông trong trường hợp phá sản và thanh lý công ty . Ý nghĩa hàng ngày của yêu cầu này là cổ phiếu ưu tiên bảo lãnh thanh toán cổ tức với lãi suất cố định, trong khi cổ phiếu phổ thông không có bảo lãnh như vậy. Đổi lại, các cổ đông ưu tiên từ bỏ các quyền biểu quyết có lợi cho các cổ đông phổ thông.

Có những loại cổ phiếu ưu đãi nào?

Bốn loại cổ phiếu ưu đãi chính là cổ phiếu có thể gọi, cổ phiếu chuyển đổi, cổ phiếu tích lũy và cổ phiếu có sự tham gia.

Cổ phiếu có thể gọi (Callable Shares)

Cổ phiếu có thể gọi là cổ phiếu ưu đãi mà công ty phát hành có thể chọn mua lại với mức giá cố định trong tương lai. Quy định này mang lại lợi ích cho công ty phát hành nhiều hơn cổ đông bởi vì về cơ bản nó cho phép công ty đặt giá trị trên giá trị của cổ phiếu.

Nếu công ty giữ quyền mua lại cổ phiếu có thể gọi với giá 45 đô la một cổ phiếu, công ty có thể chọn mua cổ đông ở mức giá này nếu giá trị thị trường của cổ phiếu ưu đãi có vẻ như vượt quá mức này. Cổ phiếu có thể gọi được đảm bảo công ty có thể giới hạn trách nhiệm tối đa đối với cổ đông ưu tiên.

Cổ phiếu chuyển đổi (Convertible Shares)

Cổ phiếu chuyển đổi là cổ phiếu ưu đãi có thể được trao đổi cho cổ phiếu phổ thông với lãi suất cố định. Điều này có thể đặc biệt hấp dẫn đối với cổ đông ưu đãi nếu giá trị thị trường của cổ phiếu phổ thông tăng lên.

Giả sử nhà đầu tư mua năm cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi ở mức 50 đô la cho mỗi cổ phiếu và một phần cổ phiếu ưu đãi có thể được chuyển đổi thành ba cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông . Lợi nhuận có thể được thực hiện với khoản đầu tư 250 đô la ban đầu nếu năm cổ phiếu ưu tiên được chuyển đổi thành 15 cổ phiếu phổ thông khi giá trị cổ phiếu phổ thông tăng trên 17 đô la (17 đô la 15 = 255 đô la). Khi cổ phiếu đã được trao đổi, cổ đông sẽ từ bỏ lợi ích của cổ tức cố định và không thể chuyển đổi cổ phiếu phổ thông trở lại cổ phiếu ưu đãi.

Cổ phiếu tích lũy (Cummulative Shares)

Cổ phiếu ưu đãi bao gồm một điều khoản tích lũy bảo vệ nhà đầu tư chống lại sự suy giảm lợi nhuận của công ty. Nếu doanh thu giảm, công ty phát hành có thể không đủ khả năng trả cổ tức. Cổ phiếu tích lũy yêu cầu bất kỳ cổ tức chưa thanh toán nào phải được trả cho cổ đông ưu tiên trước khi bất kỳ cổ tức nào có thể được trả cho cổ đông phổ thông. Nếu công ty bảo lãnh cổ tức 10 đô la cho mỗi cổ phiếu ưu đãi nhưng không có khả năng thanh toán trong ba năm liên tiếp thì phải trả cổ tức tích lũy 40 đô la trong năm thứ tư trước khi bất kỳ cổ tức nào khác có thể được thanh toán.

Cổ phiếu có sự tham gia (Participatory Shares)

Cổ phiếu ưu đãi có sự tham gia cung cấp một bảo đảm lợi nhuận bổ sung cho các cổ đông. Tất cả các cổ phiếu ưu đãi đều có tỷ lệ cổ tức cố định , đó là lợi ích chính của họ. Tuy nhiên, cổ phiếu có sự tham gia đảm bảo cổ tức bổ sung trong trường hợp công ty phát hành đáp ứng các mục tiêu tài chính nhất định. Nếu công ty có một năm đặc biệt hấp dẫn và đáp ứng một mục tiêu lợi nhuận được xác định trước , người nắm giữ cổ phiếu có sự tham gia nhận được khoản thanh toán cổ tức trên mức cố định thông thường.

Đây là một kiến thức chứng khoán cơ bản. Hy vọng kiến thức này sẽ giúp ích cho nhà đầu tư trên con đường chinh phục kiến thức chứng khoán.

Xem thêm: Chứng khoán phái sinh là gì