Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu – ROE là gì

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là số tiền thu nhập ròng được trả về theo tỷ lệ phần trăm vốn cổ phần. ROE đo lường khả năng sinh lời của một công ty bằng cách tiết lộ số tiền mà một công ty tạo ra với số tiền mà các cổ đông đã đầu tư.

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là gì
Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu – ROE là gì?

ROE được biểu thị bằng phần trăm và được tính như sau:

ROE = Thu nhập ròng / Vốn chủ sở hữu của cổ đông

Thu nhập ròng là cho toàn bộ năm tài chính (trước khi trả cổ tức cho cổ đông phổ thông nhưng sau khi chia cổ tức cho cổ phiếu ưu đãi.) Vốn chủ sở hữu không bao gồm cổ phần ưu đãi.

ROE rất hữu ích để so sánh lợi nhuận của một công ty với lợi nhuận của các công ty khác trong cùng ngành. Nó minh họa cho những người có hiệu quả công ty đang chuyển tiền mặt đưa doanh nghiệp vào lợi nhuận và tăng trưởng lớn hơn cho công ty và các nhà đầu tư. ROE càng cao thì hoạt động của công ty càng hiệu quả hơn khi sử dụng các quỹ đó.

ROE được xác định như thế nào

Có một số biến thể về công thức mà nhà đầu tư có thể sử dụng:

  1. Nhà đầu tư có nhu cầu nhìn thấy lợi tức trên vốn chủ sở hữu có thể thay đổi công thức trên bằng cách trừ cổ tức ưu tiên từ thu nhập ròng và trừ đi vốn cổ phần ưu đãi từ vốn chủ sở hữu, như sau: lợi tức trên vốn chủ sở hữu (ROCE) = thu nhập ròng – cổ tức ưu tiên / vốn chủ sở hữu chung.
  2. Lợi tức trên vốn chủ sở hữu cũng có thể được tính bằng cách chia thu nhập ròng theo vốn chủ sở hữu của cổ đông trung bình . Vốn chủ sở hữu của cổ đông trung bình được tính bằng cách thêm vốn chủ sở hữu của cổ đông vào đầu kỳ cho vốn chủ sở hữu của cổ đông vào cuối kỳ và chia kết quả cho hai cổ phiếu.
  3. Nhà đầu tư cũng có thể tính toán sự thay đổi trong ROE trong một khoảng thời gian bằng cách sử dụng số vốn chủ sở hữu của cổ đông từ đầu kỳ như là mẫu số để xác định ROE bắt đầu. Sau đó, vốn chủ sở hữu của các cổ đông cuối kỳ có thể được sử dụng làm mẫu số để xác định ROE kết thúc. Tính toán cả ROE bắt đầu và kết thúc cho phép nhà đầu tư xác định thay đổi về khả năng sinh lời trong khoảng thời gian này.

Những điều cần ghi nhớ

  • Nếu phát hành cổ phiếu mới thì sử dụng số lượng cổ phiếu bình quân trong năm.
  • Đối với các công ty tăng trưởng cao, bạn nên kỳ vọng ROE cao hơn.
  • ROE trung bình trong 5 đến 10 năm qua có thể cung cấp cho bạn ý tưởng tốt hơn về tăng trưởng lịch sử.

Đầu tư có thể là một chủ đề đáng sợ phải mất nhiều năm để làm chủ. Nếu bạn quan tâm đến việc theo dõi nhanh việc học của mình, khóa học chứng khoán của HSC sẽ dạy cho bạn mọi thứ bạn cần biết để bắt đầu. Bạn sẽ tìm hiểu các khái niệm cơ bản về đầu tư, cách phát triển hệ thống giao dịch và kỹ thuật quản lý rủi ro để đạt được mục tiêu của mình trong hơn 50 bài học bao gồm video theo yêu cầu, bài tập và nội dung tương tác.

Đầu tư chứng khoán là một lĩnh vực cần có nhiều thời gian để kiểm soát. Mời nhà đầu tư tham khảo các khóa học chứng khoán dành cho người mới bắt đầu tại: Khóa học chứng khoán