Để chọn được một công ty tốt, các nhà đầu tư thường xem dòng tiền của công ty đó. Vậy dòng tiền là gì? Dòng tiền hay còn gọi lưu chuyển tiền tệ là số lượng tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền chuyển vào và ra khỏi doanh nghiệp. Dòng tiền dương cho thấy rằng thanh khoản tài sản của một công ty đang tăng lên, cho phép thanh toán nợ, tái đầu tư vào kinh doanh, trả cổ tức cho cổ đông, chi trả các chi phí. Dòng tiên âm cho thấy thanh khoản tài sản của công ty đang giảm. Lưu chuyển tiền tệ ròng được phân biệt với thu nhập ròng, bao gồm các khoản phải thu và các khoản mục khác mà khoản thanh toán đó chưa nhận được. Dòng tiền được sử dụng để đánh giá chất lượng thu nhập của công ty.

Dòng tiền là gì
Dòng tiền

Phương thức kế toán lũy kế cho phép các công ty đếm số gà họ có trước khi trứng nở ra. Cụ thể là các khoản phải thu và các khoản phải thanh toán cũng xuất hiện trong danh mục tài sản và bảng cân đối tài sản của công ty. Các khoản này là các giao dịch chưa hoàn thành và không tính là tiền mặt.

Điều ngược lại cũng có thể đúng. Một công ty có thể nhận được dòng tiền lớn bằng tiền mặt, nhưng chỉ vì nó đang bán hết tài sản dài hạn. Điều này có thể tạo ra tính thanh khoản, nhưng nó đang hạn chế tiềm năng cho sự tăng trưởng về lâu dài của công ty. Một công ty cũng có thể nhận tiền mặt bằng cách phát hành trái phiếu và chấp nhận mức nợ. Vì những lý do này, càn phải xem xét báo cáo về các dòng tiền mặt, bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh của công ty kỹ lưỡng.

Báo cáo lưu chuyển tiền mặt

Thường được gọi là “Tuyên bố về dòng tiền mặt”, báo cáo dòng tiền có thể cho thấy thu nhập của một công ty đang bị giảm sút dưới hình thức các khoản nợ tiền tệ hoặc sản phẩm vật chất. Đây là tình huống không bền vững về lâu dài. Ngay cả những công ty rất có lợi nhuận, được đo bằng thu nhập thuần của họ, có thể trở nên mất khả năng thanh khoản nếu họ không có tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền mặt để thanh toán nợ ngắn hạn. Nếu lợi nhuận của công ty bị ràng buộc bởi các khoản phải thu, chi phí trả trước và hàng tồn kho, nó có thể không có khả năng thanh toán để tồn tại trong một đợt suy thoái kinh tế hoặc trong một vụ kiện. Dòng tiền mặt xác định chất lượng thu nhập của một công ty. Nếu dòng tiền mặt ít hơn thu nhập ròng thì cần phải xem xét cẩn thận vấn đề này.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được chia thành ba loại: vận hành dòng tiền, dòng tiền đầu tư và dòng tiền tài chính. Vận hành dòng tiền là những hoạt động liên quan đến hoạt động của công ty, tức là hoạt động hằng ngày. Dòng tiền đầu tư liên quan đến các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp thông qua việc mua lại. Việc phân bổ dòng tiền liên quan đến các nhà đầu tư và chủ nợ của công ty, cổ tức được trả cho các cổ đông sẽ được ghi nhận tại đây,  cũng như tiền mặt thu được từ việc phát hành trái phiếu.

Dòng tiền tự do được định nghĩa là dòng tiền hoạt động của công ty trừ chi phí đầu tư. Đây là số tiền có thể được sử dụng để trả cổ tức, mua lại cổ phiếu, trả nợ và mở rộng kinh doanh.

Bởi vì báo cáo lưu chuyển tiền tệ chỉ tính các tài sản có thanh khoản, nó điều chỉnh hoạt động thu nhập bằng tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt. Khấu hao và khấu trừ trên bảng cân đối kế toán nhằm đưa ra một bức tranh thực tể về giá trị tài sản tồn đọng. Ví dụ: Các khoản đầu tư xuất hiện dưới dạng tài sản trên bảng cân đối kế toán được khấu trừ, vì các khoản này có thể  được thanh toán bằng tiền mặt.

Chúng tôi hy vọng các kiến thức trong bài viết có thể làm cho nhà đầu tư hiểu rõ dòng tiền là gì trong quá trình tìm kiếm công ty để đầu tư. Đây là một chi tiết không thể bỏ qua khi tìm kiếm một công ty hoạt động tốt.

Tổng hợp: Kiến thức chứng khoán