Ngày: Tháng Ba 16, 2018

Dòng tiền là gì?

Để chọn được một công ty tốt, các nhà đầu tư thường xem dòng tiền của công ty đó. Vậy dòng tiền là gì? Dòng tiền hay còn gọi lưu chuyển tiền tệ là số lượng tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền chuyển vào và ra khỏi doanh nghiệp. Dòng tiền dương cho thấy rằng thanh khoản tài sản của một công ty đang tăng lên, cho phép thanh toán nợ, tái đầu tư vào kinh doanh, trả cổ tức cho cổ đông, chi trả các chi phí. Dòng tiên âm cho thấy thanh khoản tài sản của công ty đang giảm. Lưu chuyển tiền tệ ròng được phân biệt với thu nhập ròng, bao gồm các khoản phải thu và các khoản mục khác mà khoản thanh toán đó chưa nhận được. Dòng tiền được sử dụng để đánh giá chất lượng thu nhập của công ty.

Dòng tiền là gì
Dòng tiền

Phương thức kế toán lũy kế cho phép các công ty đếm số gà họ có trước khi trứng nở ra. Cụ thể là các khoản phải thu và các khoản phải thanh toán cũng xuất hiện trong danh mục tài sản và bảng cân đối tài sản của công ty. Các khoản này là các giao dịch chưa hoàn thành và không tính là tiền mặt.

Điều ngược lại cũng có thể đúng. Một công ty có thể nhận được dòng tiền lớn bằng tiền mặt, nhưng chỉ vì nó đang bán hết tài sản dài hạn. Điều này có thể tạo ra tính thanh khoản, nhưng nó đang hạn chế tiềm năng cho sự tăng trưởng về lâu dài của công ty. Một công ty cũng có thể nhận tiền mặt bằng cách phát hành trái phiếu và chấp nhận mức nợ. Vì những lý do này, càn phải xem xét báo cáo về các dòng tiền mặt, bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh của công ty kỹ lưỡng.

Báo cáo lưu chuyển tiền mặt

Thường được gọi là “Tuyên bố về dòng tiền mặt”, báo cáo dòng tiền có thể cho thấy thu nhập của một công ty đang bị giảm sút dưới hình thức các khoản nợ tiền tệ hoặc sản phẩm vật chất. Đây là tình huống không bền vững về lâu dài. Ngay cả những công ty rất có lợi nhuận, được đo bằng thu nhập thuần của họ, có thể trở nên mất khả năng thanh khoản nếu họ không có tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền mặt để thanh toán nợ ngắn hạn. Nếu lợi nhuận của công ty bị ràng buộc bởi các khoản phải thu, chi phí trả trước và hàng tồn kho, nó có thể không có khả năng thanh toán để tồn tại trong một đợt suy thoái kinh tế hoặc trong một vụ kiện. Dòng tiền mặt xác định chất lượng thu nhập của một công ty. Nếu dòng tiền mặt ít hơn thu nhập ròng thì cần phải xem xét cẩn thận vấn đề này.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được chia thành ba loại: vận hành dòng tiền, dòng tiền đầu tư và dòng tiền tài chính. Vận hành dòng tiền là những hoạt động liên quan đến hoạt động của công ty, tức là hoạt động hằng ngày. Dòng tiền đầu tư liên quan đến các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp thông qua việc mua lại. Việc phân bổ dòng tiền liên quan đến các nhà đầu tư và chủ nợ của công ty, cổ tức được trả cho các cổ đông sẽ được ghi nhận tại đây,  cũng như tiền mặt thu được từ việc phát hành trái phiếu.

Dòng tiền tự do được định nghĩa là dòng tiền hoạt động của công ty trừ chi phí đầu tư. Đây là số tiền có thể được sử dụng để trả cổ tức, mua lại cổ phiếu, trả nợ và mở rộng kinh doanh.

Bởi vì báo cáo lưu chuyển tiền tệ chỉ tính các tài sản có thanh khoản, nó điều chỉnh hoạt động thu nhập bằng tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt. Khấu hao và khấu trừ trên bảng cân đối kế toán nhằm đưa ra một bức tranh thực tể về giá trị tài sản tồn đọng. Ví dụ: Các khoản đầu tư xuất hiện dưới dạng tài sản trên bảng cân đối kế toán được khấu trừ, vì các khoản này có thể  được thanh toán bằng tiền mặt.

Chúng tôi hy vọng các kiến thức trong bài viết có thể làm cho nhà đầu tư hiểu rõ dòng tiền là gì trong quá trình tìm kiếm công ty để đầu tư. Đây là một chi tiết không thể bỏ qua khi tìm kiếm một công ty hoạt động tốt.

Tổng hợp: Kiến thức chứng khoán

Tiếp cận thị trường là gì

Tiếp cận thị trường là phương pháp xác định giá trị của một tài sản dựa trên giá bán của các tài sản tương tự. Đây là một phương pháp định giá kinh doanh có thể được sử dụng để tính toán giá trị tài sản hoặc một phần của quá trình định giá cho một hoạt động kinh doanh chặt chẽ. Ngoài ra phương pháp tiếp cận thị trường có thể được sử dụng để xác định giá trị quyền sở hữu doanh nghiệp, chứng khoán hoặc tài sản vô hình. Bất kể tài sản nào đang được định giá, tiếp cận thị trường nghiên cứu về doanh thu gần đây của các tài sản tương tự, sau đó điều chỉnh thông qua sự khác nhau về chất lược hoặc số lượng.

cách tiếp cận thị trường
Cách tiếp cận thị trường

Giải thích tiếp cận thị trường

Mặc dù tương đối đơn giản để đánh giá các công ty giao dịch công khai, dựa trên giá cổ phiếu tại thời điểm bất kỳ. Tại Việt Nam chỉ có ít hơn 5% công ty niêm yết công khai. Điều này thể hiện những thách thức đối với những người cố gắng để có được một mức giá hợp lý cho một tài sản hoặc một công ty. Hai phương pháp tiếp cận thị trường để định giá chủ yếu là GTM (sử dụng giá của các công ty tương tự được bán gần đây) và GPCM (Sử dụng giá của các công ty niêm yết).

Các ví dụ về cách tiếp cận thị trường

Trong ngành bất động sản, giá trị của bất động sản thường có thể được ước tính bằng cách so sánh các tài sản: bất động sản được bán gần đây, giá của các bất động sản tương tự, giá các bất động sản gần đó. Với các công ty, các bước mà nhà đầu tư thương thực hiện để đánh giá kinh doanh tư nhân bao gồm tìm kiếm các giao dịch mua bán sáp nhập gần đây, ngành công nghiệp và các điều kiện kinh tế.

Nếu muốn định giá một công ty an ninh mạng, một nhà phân tích có thể thu thập thông tin các công ty an ninh mạng gần đây đã niêm yết có doanh thu tương tự và các quy trình tương tự trong hoạt động kinh doanh.

Cách tiếp cận thị trường: Lĩnh vực tiềm năng

Các lĩnh vực mà các nhà đầu tư và các nhà phân tích nên chú ý khi áp dụng tiếp cận thị trường là hoạt động bán hàng và doanh thu. Hai công ty đều có thể tham gia trong ngành y tế, tuy nhiên nếu một công ty dược phẩm lớn và một công ty công nghệ sinh học nhỏ khác, so sánh các giao dịch liên quan đến họ là chưa đủ. Ví dụ không nên xem xét giá trị của một công ty trong 12 tháng tiếp theo bằng cách dựa vào giá trị công ty trong 12 tháng trước